You are currently viewing LINK Bergen sine mål

LINK Bergen sine mål

LINK Bergen og omegn er en frivillig organisasjon dedikert til å samle mennesker i samtalegrupper. Gruppene blir satt sammen av 5-8 faste deltakere som møtes 1 gang i uken. LINK-gruppene er i hovedsak satt sammen på tvers, dvs. at folk har ulike årsaker til deltakelse. I tillegg starter vi spesifikke grupper på forespørsel fra samarbeidspartnere eller deltakere. Da er alle deltakerne der av samme årsak.

Gruppene blir satt i gang av en igangsetter, og fortsetter deretter alene. Igangsetter følger opp gruppen ved behov, og vi besøker gruppene jevnlig. Det er tilrettelegging og oppstart av gruppene som i hovedsak krever ressurser. Derfor kan vi starte mange flere grupper enn om gruppene skulle være ledet. Vi har startet 39 samtalegrupper siden oppstarten i januar 2021.

LINK Bergen og omegn skal bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak.

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer. Dette skal gjennomføres ved å informere om, legge til rette for og starte opp selvhjelpsgrupper når og der det er behov.

LINK Bergen og omegn ønsker å være en ressurs og samarbeidspartner for andre i dette arbeidet.

LINK Bergen og omegn skal være et viktig ledd i arbeidet for bedre folkehelse i sitt lokale nedslagsfelt.

FORMÅL

Våre mål for LINK Bergen og omegn:

Tilgjengelighet: Vi skal være stedet hvor mennesker som har behov for å snakke med noen, får det. Uten at man må ha en diagnose, henvisning, eller at problemet må være av en viss størrelse.

Tid: Vi vet at ikke alle kan ta seg fri fra jobb eller skole for å delta på tilbud som vårt. Derfor starter vi grupper på tidspunkt som passer deltakerne; morgen, formiddag, ettermiddag og kveld.

Anonymitet: Vi vet at mange tar kontakt siden omverdenen ikke får vite hvorfor man går i en LINK-gruppe. På den måten eier man sin egen historie til man selv er klar til å fortelle.

Autonomi: Vi skal bidra til at deltakerne våre mottar hjelp fra de andre i gruppen. I tillegg skal de få kjenne på følelsen av det å hjelpe andre. Ved å legge til rette for et trygt fellesskap, gir man deltakerne en sterk følelse av autonomi; både for egen prosess og for deltakelse i gruppen.

Deltakermedvirkning: Vi har stort fokus på deltaker-medvirkning. Våre verktøy, som gruppene benytter, blir kontinuerlig revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger og observasjoner av gruppene.

Gruppesammensetning: Selv om vi erfarer og vet at grupper satt sammen på tvers av problemstilling fungerer godt, så skal deltakere få komme med ønsker om gruppesammensetning.

Supplement: Vi skal være et supplement ved at vi viser deltakere videre til andre organisasjoner og tilbud som eventuelt passer dem bedre. Det er vår jobb å vite om, eller finne ut av, andre tilbud i Bergen og omegn som kan gagne deltakeren.

Responstid: Hver enkelt deltaker skal føle seg sett og tatt i mot på en god måte. Vi skal ha responstid på 1 døgn, og hver enkelt skal være invitert til en individuell samtale i løpet av en uke.

Kurs og veiledning: LINK skal være tilgjengelig for andre organisasjoner som ønsker å starte grupper innad i egen organisasjon. Det skal vi være ved å tilby kurs i igangsetting av grupper samt veiledning, oppfølging og rådgivning til de som starter gruppene.

Frivillige: LINK skal opparbeide seg en god frivillig base som kan bistå andre organisasjoner/instanser i oppstart av grupper.

Annet:

Vold i nære relasjoner: Vi har midler fra Konfliktrådet for å å jobbe opp mot målgruppen voldsutsatte. Vi informerer om vold i alle våre grupper, og tilbyr deltakelse for voldsutsatte både i ordinære grupper, og i spesifikke grupper. Våren 2023 utarbeidet vi et spørreskjema som ble sendt ut anonymt til våre deltakere og andre, der vi hentet inn tilbakemeldinger fra 49 voldsutsatte. I tillegg var vi med Bergen Sanitetsforening, Bergen Soroptimistklubb, Vestland Innvandrerråd og Kvinnesaksforeningen å arrangere to innspillsmøter for voldsutsatte. Tilbakemeldingene er som Bergen kommune vil benytte i ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I tillegg har en av våre ansatte holdt foredrag om tematikken på Litteraturhuset, Kvinnehelsehuset og for politiet. Vårt mål er å både gi et tilbud til voldsutsatte, benytte vår mulighet til å øke deltakernes kunnskap om vold, men også jobbe sammen med andre for å øke den generelle kunnskapen i samfunnet når det gjelder vold i nære relasjoner.

Åpen gruppe: Gjennom prosjektmidler fra SPV tester vi nå ut et tilbud om åpne grupper. Det er et tilbud til de som har vært i kontakt med oss, men som av ulike årsaker ikke kan gå inn i våre ordinære grupper (lukkede, selvstyrte). Det er for eksempel personer som jobber turnus, som har aleneansvar for barn annenhver uke, som har en problemstilling som gjør at LINK ikke ønsker å gi de andre deltakerne ansvar for vedkommende, eller for de som står på vent til en lukket gruppe. Vårt mål her er å gi et tilbud til de som ikke kan forplikte seg til deltakelse én gang i uken, med fokus på det forebyggende aspektet i å møte folk før problemene har vokst seg for store.