Selvhjelp i et folkehelseperspektiv

Det å ha god helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom og problemer. Det handler mer om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Det er også slik at noen problemer eller konsekvenser av det å være syk, ikke avhjelpes ved behandling eller profesjonell veiledning. Bruk av selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper gir enkeltmennesker verktøy og en arena for å ta ansvar for egen helse og livssituasjon, slik det vektlegges i folkehelsemeldingen. (Meld. St. 19-2018-2019, s. 143).

Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsforståelse er et naturlig og viktig supplement til folkehelsearbeidet, på tvers av sektorer og fagfelt. Vi samarbeider godt med de andre LINK-sentrene i Oslo, Tromsø og Porsgrunn . I Bergen og omegn vil vi være den lokale pådriveren og samarbeidsparten til offentlige, frivillige og private slik at flere kan bruke selvhjelpsgrupper som en arena for egenkraftmobilisering.  

Hvordan samarbeider vi i LINK Bergen ?

Hovedmålet med arbeid og samarbeid er å gjøre deltakelse i samtalegrupper/selvhjelpsgrupper mulig for flere.

Vi har etablert gode og nyttige samarbeid med mange aktører, og det varierer hvordan vi samarbeider.

Informasjonssamarbeid: Vi informerer om hverandres tjenester og gir deltakere kontaktinformasjon til samarbeidspartner dersom vi anser annet tilbud som mer aktuelt for vedkommende. 

Spesifikke grupper: I noen samarbeid tilbyr vi diagnosespesifikke grupper, opplevelses-spesifikke grupper e.l. Dvs. grupper der deltakerne har samme årsak til deltakelse. Da informerer organisasjoner/instanser sine medlemmer og deltakere om tilbudet vårt, og LINK organiserer og setter i gang gruppene. 

Grupper etter kurs: Vi vet at mange som deltar på ulike kurs ønsker å fortsette arbeidet de har satt i gang, og ikke ønsker at aktiviteten skal være tidsavgrenset. Derfor tilbyr vi i disse samarbeidene at deltakere på kurs kan flyttes over til LINK og re-startes som selvstyrte samtalegrupper. 

Igangsetting av grupper i andre organisasjoner: LINK bistår i oppstart av grupper der målet er å gjøre gruppen selvstyrt. Organisasjonen/instansen organiserer gruppen, og LINK-medarbeider har ansvar for igangsettingen av gruppen. 

Veiledning av og for igangsettere: LINK er tilgjengelige for spørsmål, støtte og oppfølging av igangsettere av grupper i andre organisasjoner/instanser. Vi etablerer et nettverk for igangsettere der problemstillinger drøftes, og der læring og mestring av gruppeledelse er i fokus. 

Nettverksarbeid

LINK Bergen og omegn er en nøytral møteplass for selvhjelp. Vi starter grupper for og med ungdom og voksne som har en utfordring, og som ønsker å gjøre noe med det i et gruppefellesskap med andre. 

Samtidig settes mange selvhjelpsgrupper igang i og av ulike miljø, organisasjoner og tiltak. Disse gruppene er for deres medlemmer eller brukere. Gruppene har alle fokus på erfaringsdeling og gjensidig støtte. Ofte har deltakerne felles type problem eller situasjon.  Dette mangfoldet heier vi i LINK Bergen og omegn på, og vi ønsker å få til et samarbeid og et nettverk med de ulike aktørene for å lære og utvikle arbeidet. Vi vil bidra til at flere kan bruke  fellesskap som treffer deres behov. 

Vi vil derfor invitere til deltakelse i et nettverk for engasjerte på tvers av fag og felt, for læring og utvikling av kunnskap, og styrking av innsats. Vi tror at slike samarbeid også vil bidra til en normalisering av det å oppleve livsproblemer, og det å snakke med andre i slike grupper for å mobilisere krefter og komme seg videre. 

Samarbeid som nytter

Vi vet fra undersøkelser gjort av NIBR (2012) og Selvhjelp Norge sin egen og innsamlede erfaring, at LINK’er og andre kontaktpunkt for selvhjelp alene ikke klarer å nå ut til alle som kan ha nytte av å kjenne til oss. Vi trenger offentlige og frivillige aktører som skaffer seg kunnskap om selvhjelpsgrupper, og aktivt informerer sine brukere og medlemmer.  Vi kan være en ressurs for dere i dette.

Det å informere og tilrettelegge for bruk av slike grupper krever en forankring og et eierskap hos dere, slik at den eller de ansatte og frivillige i organisasjonen kan bruke litt tid på å snakke med folk om temaet, og at temaet er aktuelt over tid. Dette står også beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp, og etterhvert i en del veiledere og nasjonale retningslinjer.

I tillegg viser undersøkelser (Vederhus m.fl. 2008, Gotaas. 2012) at muntlig konkret informasjon om gruppene og hvordan de fungerer, i tillegg til brosjyrer, er nyttig. Da får interesserte også avklaring på eventuelle motforestillinger, og kan ta et mer informert valg. Når informatører oppretter direkte kontakt med selvhjelpsmiljø, LINK-ansatte eller andre som tilrettelegger for oppstarten, gjør det interesserte tryggere, og terskelen for deltakelse er redusert. Det er helt vanlig å være usikker på deltakelse i slike grupper.