Selvhjelp i et folkehelseperspektiv

Det å ha god helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom og problemer. Det handler mer om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Det er også slik at noen problemer eller konsekvenser av det å være syk, ikke avhjelpes ved behandling eller profesjonell veiledning. Bruk av selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper gir enkeltmennesker verktøy og en arena for å ta ansvar for egen helse og livssituasjon, slik det vektlegges i folkehelsemeldingen. (Meld. St. 19-2018-2019, s. 143).

Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsforståelse er et naturlig og viktig supplement til folkehelsearbeidet, på tvers av sektorer og fagfelt. Vi samarbeider godt med det nasjonale kompetansesenteret Selvhjelp Norge . I Bergen og omegn vil vi være den lokale pådriveren og samarbeidsparten til offentlige, frivillige og private slik at flere kan bruke selvhjelpsgrupper som en arena for egenkraftmobilisering.  

Hvordan samarbeider vi i LINK Bergen
– og med hvem?

Hovedmålet med arbeid og samarbeid er å gjøre deltakelse i selvhjelpsgrupper mulig for flere.

Vi samarbeider derfor tett med Selvhjelp Norge, og bruker deres ressurser og kompetanse på slike grupper som grunnlag for vårt arbeid.  Vi inngår også i Selvhjelp Norge sitt åpne regionale nettverk for selvhjelp.

Vi har etablert god dialog og samarbeider allerede med noen lokale aktører, blant annet Batteriet i Kirkens bymisjon, FFO Vestland og flere av deres medlemsorganisasjoner.

Nettverksarbeid

LINK Bergen og omegn er en nøytral møteplass for selvhjelp. Vi starter grupper for og med voksne som har et problem, og ønsker å gjøre noe med det i et gruppefellesskap med andre. 

Samtidig settes mange selvhjelpsgrupper igang i og av ulike miljø, organisasjoner og tiltak. Disse gruppene er for deres medlemmer eller brukere. Gruppene har alle fokus på erfaringsdeling og gjensidig støtte, men er ellers litt forskjellige og i ulik grad selvorganiserte. Ofte har deltakerne felles type problem eller situasjon.  Dette mangfoldet heier vi i LINK Bergen og omegn på, og vi ønsker å få til et samarbeid og et nettverk med de ulike aktørene for å lære og utvikle arbeidet. Vi vil bidra til at flere kan bruke  fellesskap som treffer deres behov. 

Vi vil derfor invitere til deltakelse i et nettverk for engasjerte på tvers av fag og felt, for læring og utvikling av kunnskap, og styrking av innsats. Vi tror at slike samarbeid også vil bidra til en normalisering av det å oppleve livsproblemer, og det å snakke med andre i slike grupper for å mobilisere krefter og komme seg videre. 

Samarbeid som nytter

Vi vet fra undersøkelser gjort av NIBR (2012) og Selvhjelp Norge sin egen og innsamlede erfaring, at LINK’er og andre kontaktpunkt for selvhjelp alene ikke klarer å nå ut til alle som kan ha nytte av å kjenne til oss. Vi trenger offentlige og frivillige aktører som skaffer seg kunnskap om selvhjelpsgrupper, og aktivt informerer sine brukere og medlemmer.  Vi kan være en ressurs for dere i dette.

Det å informere og tilrettelegge for bruk av slike grupper krever en forankring og et eierskap hos dere, slik at den eller de ansatte og frivillige i organisasjonen kan bruke litt tid på å snakke med folk om temaet, og at temaet er aktuelt over tid. Dette står også beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp, og etterhvert i en del veiledere og nasjonale retningslinjer.

I tillegg viser undersøkelser (Vederhus m.fl. 2008, Gotaas. 2012) at muntlig konkret informasjon om gruppene og hvordan de fungerer, i tillegg til brosjyrer, er nyttig. Da får interesserte også avklaring på eventuelle motforestillinger, og kan ta et mer informert valg. Når informatører oppretter direkte kontakt med selvhjelpsmiljø, LINK-ansatte eller andre som tilrettelegger for oppstarten, gjør det interesserte tryggere, og terskelen for deltakelse er redusert. Det er helt vanlig å være usikker på deltakelse i slike grupper.